Czyste powietrze

czyste i świeże powietrze
Autor EKO2020 opublikowano 20-11-2019

Czyste Powietrze to program Priorytetowy NFOŚiGW który ruszył 19 września 2018r i realizowany będzie do 2029r. Celem tego programu jest poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery zarówno z istniejących jak i nowo wybudowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.  W ramach programu można otrzymać dofinansowanie m.in. na:

 • wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu,
 • docieplenie przegród budynku,
 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
 • instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej)
 • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

 

Budżet jaki Państwo przeznacza na program to 103,0 mld zł. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych w ramach wniosku o dofinansowanie wynosi 7 tys. zł, a maksymalna – 53 tys. zł.

Finansowanie programu w formie dotacji wyniesie 63,3 mld zł, a w formie pożyczek 39,7 mld zł. NFOŚiGW w ramach „Czystego powietrza” przewiduje dwie formy finansowania w postaci: dotacji lub pożyczki.Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych, lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego, albo osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego. Dotacje i pożyczki będą udzielane za pośrednictwem szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).

Osoby, które chcą skorzystać z pomocy finansowej na zakup nowego źródła ciepła lub wymianę nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe i termomodernizację domu w ramach Programu Czyste Powietrze i złożą swoje wnioski po 1 lipca 2019 roku muszą pamiętać, że koszty przedsięwzięcia nie mogą zostać poniesione przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie z wyłączeniem dokumentacji projektowej i audytu energetycznego, które mogą być wykonane wcześniej.

 

Kiedy dotacja, kiedy pożyczka

W ramach programu „Czyste powietrze” można uzyskać zwrot części poniesionych kosztów. Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja, to 53 tysiące złotych.

Dodatkowe koszty wykraczające powyżej 53 tysięcy złotych mogą być dofinansowane w formie pożyczki.

Minimalny koszt dofinansowania projektu wynosi 7 tysięcy złotych.

Wielkość dofinansowania będzie ustalana proporcjonalnie do dochodów wnioskodawcy, nawet do 90%.  Im niższe dochody beneficjenta, tym wyższa dotacja. Jeżeli procent kosztów kwalifikowanych w ramach wsparcia dotacyjnego nie pokryje przewidzianych kosztów, nadal możemy starać się o udział w programie, gdyż Program oferuje pożyczkę na brakującą sumę na preferencyjnych warunkach.

Warto wiedzieć, że uzyskane Dotacje nie będą stanowiły przychodu podlegającego opodatkowaniu.

 • Oprocentowanie zmienne pożyczki – nie więcej niż WIBOR 12M +70 punktów bazowych, ale nie mniej niż 2% rocznie, przy czym ustalenie wysokości oprocentowania następuje w cyklu rocznym
 • Planowany okres spłaty pożyczki: do 15 lat
 • Możliwa karencja (zwłoka) w spłacie: przy udzielaniu pożyczki może być stosowana karencja w spłacie rat kapitałowych liczona od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki do daty spłaty pierwszej raty kapitałowej, lecz nie dłuższa niż do 12 miesięcy po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia. Karencja w spłacie pożyczki wlicza się w okres spłaty pożyczki
 • Okres realizacji przedsięwzięcia: do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie, lecz nie później niż do 30.06.2029 r. Realizacja przedsięwzięcia możne nastąpić:
  • Nie wcześniej, niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie dla wniosków złożonych do 30.06.2019 r.
  • Nie wcześniej niż złożenie wniosku o dofinansowanie (z wyłączeniem dokumentacji projektowej i audytu energetycznego, które mogą zostać wykonane wcześniej) dla wniosków złożonych po 01.07.2019.
  • Przedsięwzięcie nie może zostać zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie; data zakończenia realizacji będzie potwierdzona w ostatnim protokole odbioru robót wykonawcy lub w protokole końcowym w przypadku przeprowadzenia kontroli przedstawiciela WFOŚiGW.

Dofinansowanie w programie Czyste Powietrze zależy od miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy liczonym zgodnie z metodyką opisaną w instrukcji do wypełnienia wniosku. Zasady są podobne jak w przypadku programu 500 Plus.

Dzięki wprowadzonej uldze termomodernizacyjnej wsparcie w ramach „Czystego powietrza” odbywa się dwutorowo. Aczkolwiek podzielono tutaj beneficjentów na dwie grupy. Do pierwszej należą osoby, które nie podlegają opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli np. rolnicy, oraz osoby, które chcą korzystać z dofinansowania na nowo budowane budynki. Ta grupa wnioskujących może korzystać tylko z dotacji i resztę kosztów uzupełniać pożyczką, ale nie przysługuje jej ulga termomodernizacyjna.Mogą one liczyć na dotacje minimum do 30% i maksymalnie do 90%. 
 

Do drugiej grupy należą pozostali, tzn. osoby rozliczające podatek od osób fizycznych, np. pracujący zawodowo, prowadzący firmy, emeryci, którzy chcą zmodernizować istniejący już budynek. Będą oni mogli, oprócz dotacji (min. do 15%, maks. do 90%) i pożyczki, rozliczając się indywidualnie lub z małżonkiem, skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej

W obu grupach intensywność dofinansowania zależy od miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy za rok podatkowy poprzedzający datę złożenia wniosku. Dochody liczy się tak samo, jak do programu 500 plus. 

Niezależnie, czy wnioskujący może rozliczać ulgę, czy nie, może ubiegać się albo wyłącznie o dotację, albo wyłącznie o pożyczkę, albo o dotację i pożyczkę. Przy czym dla wnioskodawców rozliczających PIT, których średni miesięczny dochód na osobę przekracza 1600 zł na osobę, wysokość dofinansowania jest uzależniona dodatkowo od osiągniętego przez niego lub/i małżonka (w przypadku wspólnego rozliczenia) rocznego dochodu stanowiącego podstawę do opodatkowania. Pod uwagę brany jest rok podatkowy poprzedzający datę złożenia wniosku. Co ważne, rodziny, w których roczny dochód nie przekracza 125,5 tys. zł, mogą skorzystać zarówno z dopłaty, jak i ulgi termomodernizacyjnej w podatku

Pożyczka może być udzielana na maksymalnie 180 miesięcy. Okres finansowania liczony jest od daty pierwszej planowanej wypłaty transzy pożyczki do planowanej spłaty ostatniej raty kapitałowej. Jej oprocentowanie jest zmienne i wynosi: WIBOR 12 M plus 70 punktów bazowych i nie mniej niż 2% rocznie. Wysokość oprocentowania ustala się w cyklu rocznym.

Dotacja i pożyczka mogą być wypłacane zarówno po zrealizowaniu części lub całości przedsięwzięcia. Środki mogą być przekazane po zakupie, dostawie i montażu urządzeń, instalacji oraz wyrobów budowlanych na rachunek bankowy wykonawcy, a jeżeli dowody księgowe zostały przez beneficjenta opłacone – na jego rachunek bankowy.

 

Gdzie i jak składać wnioski w programie „Czyste powietrze”?

 Dotacje są udzielane za pośrednictwem 16 Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW), właściwych dla adresu budynku mieszkalnego, który ma być poddany termomodernizacji.

Informacji o szczegółach programu "Czyste powietrze„ udzielają Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Oczywiście wymagany jest audyt energetyczny, który określi nie tylko zakres i parametry termomodernizacji, ale także wskaże jej optymalny pod względem finansowym wariant. W przypadku niewielkich inwestycji wystarczająca będzie uproszczona analiza energetyczna zweryfikowana przez przedstawiciela WFOŚiGW.

 

Wnioski w ramach programu „Czyste powietrze” można składać do 30 czerwca 2027 roku. Więcej informacji na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

https://portal.wfosigw.pl/dokumenty/Dokumenty_od_29-07-19/2_Regulamin_naboru_wnioskow_od_20190729.pdf

szczegółowe informacje zawiera Program „Czyste Powietrze”https://portal.wfosigw.pl/dokumenty/Dokumenty_od_29-07-19/1_Program_priorytetowy_Czyste_Powietrze_od_20190729.pdf

Portal Beneficjenta do rejestracji https://portal.wfosigw.pl/register_of

Logo eko 2020

EKO2020 jest jedną z wiodących firm działających na rynku handlowo-usługowym w branży grzewczej.
Naszym celem jest oferowanie klientom skutecznych i komfortowych systemów grzewczych z asortymentu polskich i zagranicznych producentów oraz dystrybucja i instalowanie urządzeń najnowszej generacji.

Preferujemy wyłącznie ekologiczne rozwiązania technologiczne, dlatego oferowane przez nas urządzenia są bezpieczne dla środowiska. Produkty spełniają wymogi emisyjne określone w dyrektywie Ecodesign, a także zapewniają bezpieczeństwo użytkowania. Dzięki temu oferowane przez nas produkty figurują na państwowych listach dofinansowań urządzeń wielu krajów UE.

Autor EKO2020 opublikowano 29-07-2019

Pelet