Dofinansowania nawet 100%

dofinansowania
Autor EKO2020 opublikowano 29-10-2019

Poniżej znajduje się przegląd dostępnych dofinansowań na rynku, które umożliwią sfinansowanie i modernizacje kotłowni ale też nie tylko kotłowni. Zapraszamy do zapoznania się z tym artykułem.

Program Mój prąd - przydomowa elektrownia

Program “Mój prąd” skierowany jest do osób fizycznych chcących wytwarzać energię elektryczną na własne potrzeby. Dotacjami objęte są wyłącznie instalacje fotowoltaiczne  o mocy od 2 kW do 10 kW. Wysokość dotacji z programu „Mój prąd” może pokryć do 50% kosztów kwalifikowanych instalacji fotowoltaicznej, ale beneficjent może otrzymać maksymalnie 5000 zł.

Warunkiem otrzymania dotacji jest podłączenie mikro instalacji przez OSD do licznika dwukierunkowego w danym Punkcie Poboru Energii (PPE) oraz zawarcie umowy kompleksowej. Dotację z programu „Mój prąd” można łączyć z ulgą termomodernizacyjną, w ramach której można odpisywać od podatku dochodowego (PIT) inwestycje modernizujące systemy grzewcze na kwotę do wartości 53 tys. zł.

panele fotowoltaiczne

 

Programu dotacji nie można natomiast łączyć ze wsparciem w ramach programu „Czyste powietrze”. Zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów, dotacja z programu "Mój prąd" nie jest opodatkowana podatkiem dochodowym (PIT).

Dotacja będzie wypłacana po zakończeniu inwestycji. Oznacza to, że wniosek do NFOŚiGW złożyć można dopiero wtedy, gdy panele fotowoltaiczne zostaną już zamontowane, a wnioskodawca będzie miał już podpisaną umowę z dystrybutorem energii.

Wnioski w ramach I naboru są przyjmowane do 20 grudnia 2019 roku. Za datę złożenia wniosku w NFOŚiGW uważa datę wpływu (rejestracji) wniosku w kancelarii funduszu (a nie datę stempla pocztowego). Wnioski można składać bezpośrednio w siedzibie NFOŚiGW, pocztą  i elektronicznie. Wniosek oraz szczegółowe informacje zawarte w Regulaminie programu “Mój prąd” są dostępne na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej www.nfosigw.gov.pl.

Środki na ten cel pozyskać można także z programu Czyste Powietrze – w tym przypadku ubiegać się można o dotacje oraz preferencyjne pożyczki.

Czyste powietrze

Czyste Powietrze to program NFOŚiGW który ruszył 19 września 2018r i realizowany będzie do 2029r. Celem tego programu jest poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery zarówno z istniejących jak i nowo wybudowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.  W ramach programu można otrzymać dofinansowanie m.in. na:

  • wymianę starych źródeł ciepła oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu,

  • docieplenie przegród budynku,

  • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej

  • instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej)

  • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

Budżet jaki Państwo przeznacza na program to 103,0 mld zł. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych w ramach wniosku o dofinansowanie wynosi 7 tys. zł, a maksymalna – 53 tys. zł. Finansowanie programu w formie dotacji wyniesie 63,3 mld zł, a w formie pożyczek 39,7 mld zł. NFOŚiGW przewiduje dwie formy finansowania w postaci: dotacji lub pożyczki.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jedno rodzinnych lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego, albo osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego.

Osoby, które chcą skorzystać z pomocy finansowej na zakup nowego źródła ciepła lub wymianę nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe i termomodernizację domu w ramach Programu Czyste Powietrze i złożą swoje wnioski po 1 lipca 2019 roku muszą pamiętać, że koszty przedsięwzięcia nie mogą zostać poniesione przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie z wyłączeniem dokumentacji projektowej i audytu energetycznego, które mogą być wykonane wcześniej.

Wielkość dofinansowania będzie ustalana proporcjonalnie do dochodów wnioskodawcy, nawet do 90%.Jeżeli procent kosztów kwalifikowanych w ramach wsparcia dotacyjnego nie pokryje przewidzianych kosztów, nadal możemy starać się o udział w programie, gdyż Program oferuje pożyczkę na brakującą sumę na preferencyjnych warunkach.Warto wiedzieć, że uzyskane Dotacje nie będą stanowiły przychodu podlegającego opodatkowaniu.

intensywność dofinansowania

 

  • Oprocentowanie zmienne pożyczki – nie więcej niż WIBOR 12M +70 punktów bazowych, ale nie mniej niż 2% rocznie, przy czym ustalenie wysokości oprocentowania następuje w cyklu rocznym

  • Planowany okres spłaty pożyczki: do 15 lat

  • Możliwa karencja (zwłoka) w spłacie: przy udzielaniu pożyczki może być stosowana karencja w spłacie rat kapitałowych liczona od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki do daty spłaty pierwszej raty kapitałowej, lecz nie dłuższa niż do 12 miesięcy po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia. Karencja w spłacie pożyczki wlicza się w okres spłaty pożyczki

Dzięki wprowadzonej uldze termomodernizacyjnej wsparcie w ramach „Czystego powietrza” odbywa się dwutorowo. Niezależnie, czy wnioskujący może rozliczać ulgę, czy nie, może ubiegać się albo wyłącznie o dotację, albo wyłącznie o pożyczkę, albo o dotację i pożyczkę. Pożyczka może być udzielana na maksymalnie 180 miesięcy. Wysokość oprocentowania ustala się w cyklu rocznym. Można tutaj liczyć na 12-miesięczną karencję w spłacie rat kapitałowych. Karencja jest liczona od wypłaty ostatniej transzy pożyczki do spłaty pierwszej raty kapitałowej. Wlicza się ją w okres spłaty pożyczki. 

Dotacja i pożyczka mogą być wypłacane zarówno po zrealizowaniu części lub całości przedsięwzięcia. Środki mogą być przekazane po zakupie, dostawie i montażu urządzeń, instalacji oraz wyrobów budowlanych na rachunek bankowy wykonawcy, a jeżeli dowody księgowe zostały przez beneficjenta opłacone – na jego rachunek bankowy.

Warto również śledzić ich strony internetowe, bo tam zamieszczane będą informacje związane z regulaminem naboru, programem , formularzem i  załącznikami oraz instrukcjami do nich.

Wnioski w ramach programu „Czyste powietrze” można składać do 30 czerwca 2027 roku. Więcej informacji na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Regulamin naborów do projektu

Ulga termomodernizacyjna

Ulga termomodernizacyjna skierowana jest do podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacających podatek według skali podatkowej (stawki 18% lub 32%), 19% stawki podatku oraz opłacających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, będących właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Właścicielem lub współwłaścicielem jest osoba, która posiada tytuł prawny, z którego wynika prawo własności do nieruchomości.

Rozwiązanie to polega na odliczeniu od dochodów wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych. Odliczenie od dochodu będzie dotyczyło całości poniesionych wydatków na realizację przedsięwzięcia. Maksymalny limit odliczenia wynosić będzie 53 tys. zł, Wysokość wydatków ustala się na podstawie faktur wystawionych przez podatnika VAT nie korzystającego ze zwolnienia z tego podatku. Odliczenie dotyczy więc wyłącznie materiałów i usług zakupionych od podatników VAT.

Co obejmie ulga termomodernizacyjna?

Obejmie ona odliczenie wydatków na materiały budowlane oraz urządzenia i usługi związane z termomodernizacją.  Wykaz rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług objętych ulgą, który ma ułatwić podatnikom korzystanie z tej ulgi, został określony w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Są to np. kolektory słoneczne wraz z osprzętem, przyłącza do sieci ciepłowniczej lub gazowej, ogniwa fotowoltaiczne wraz z osprzętem, pompy ciepła również wraz z osprzętem.

Logo eko 2020

EKO2020 jest jedną z wiodących firm działających na rynku handlowo-usługowym w branży grzewczej.
Naszym celem jest oferowanie klientom skutecznych i komfortowych systemów grzewczych z asortymentu polskich i zagranicznych producentów oraz dystrybucja i instalowanie urządzeń najnowszej generacji.

Preferujemy wyłącznie ekologiczne rozwiązania technologiczne, dlatego oferowane przez nas urządzenia są bezpieczne dla środowiska. Produkty spełniają wymogi emisyjne określone w dyrektywie Ecodesign, a także zapewniają bezpieczeństwo użytkowania. Dzięki temu oferowane przez nas produkty figurują na państwowych listach dofinansowań urządzeń wielu krajów UE.

Autor EKO2020 opublikowano 29-07-2019

Pelet