Dofinansowania

Odbierz nawet do 80% finansowania na modernizację kotłowni.

Dowiedź się więcej na temat interesujących Cię obszarów.

dofinansowania

Ulga termomodernizacyjna

skierowana jest do podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacających podatek według skali podatkowej (stawki 18% lub 32%), 19% stawki podatku oraz opłacających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, będących właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Właścicielem lub współwłaścicielem jest osoba, która posiada tytuł prawny, z którego wynika prawo własności do nieruchomości. Rozwiązanie to polega na odliczeniu od dochodów wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych,

Obejmie ona odliczenie wydatków na materiały budowlane oraz urządzenia i usługi związane z termomodernizacją.  Wykaz rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług objętych ulgą, który ma ułatwić podatnikom korzystanie z tej ulgi, został określony w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Są to np. kolektory słoneczne wraz z osprzętem, przyłącza do sieci ciepłowniczej lub gazowej, ogniwa fotowoltaiczne wraz z osprzętem, pompy ciepła również wraz z osprzętem.

 

czyste i świeże powietrze

Czyste Powietrze

to program NFOŚiGW który ruszył 19 września 2018r i realizowany będzie do 2029r. Celem tego programu jest poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery zarówno z istniejących jak i nowo wybudowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.  W ramach programu można otrzymać dofinansowanie m.in. na:

  • wymianę starych źródeł ciepła oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu,
  • docieplenie przegród budynku,
  • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
  • instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej)
  • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

Budżet jaki Państwo przeznacza na program to 103,0 mld zł. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych w ramach wniosku o dofinansowanie wynosi 7 tys. zł, a maksymalna – 53 tys. zł.

dofinansowania

Program “Mój prąd”

skierowany jest do osób fizycznych chcących wytwarzać energię elektryczną na własne potrzeby. Dotacjami objęte są wyłącznie instalacje fotowoltaiczne  o mocy od 2 kW do 10 kW.

Wysokość dotacji z programu „Mój prąd” może pokryć do 50% kosztów kwalifikowanych instalacji fotowoltaicznej, ale beneficjent może otrzymać maksymalnie 5000 zł. Warunkiem otrzymania dotacji jest podłączenie mikro instalacji przez OSD do licznika dwukierunkowego w danym Punkcie Poboru Energii (PPE) oraz zawarcie umowy kompleksowej.

Dotację z programu „Mój prąd” można łączyć z ulgą termomodernizacyjną, w ramach której można odpisywać od podatku dochodowego (PIT) inwestycje modernizujące systemy grzewcze na kwotę do wartości 53 tys. zł.

Dotacja będzie wypłacana po zakończeniu inwestycji. Oznacza to, że wniosek do NFOŚiGW złożyć można dopiero wtedy, gdy panele fotowoltaiczne zostaną już zamontowane, a wnioskodawca będzie miał już podpisaną umowę z dystrybutorem energii.

Wnioski w ramach I naboru są przyjmowane do 20 grudnia 2019 roku. Za datę złożenia wniosku w NFOŚiGW uważa datę wpływu (rejestracji) wniosku w kancelarii funduszu (a nie datę stempla pocztowego). Wnioski można składać bezpośrednio w siedzibie NFOŚiGW, pocztą  i elektronicznie.